کروندوم  Corundum

کروندوم Corundum

کروندوم  Corundum       وزن مخصوص 00/4 گروه اکسیدها بلوربندی هگزاگونال      اگر کروندوم خالص باشد بیرنگ است اما ترکیبات دیگر...

۰۸ اسفند ۱۳۹۴

لعل   Spinel

لعل Spinel

  لعل   Spinel    گروه اکسیدها    یاقوت تیمور که به انگلستان رفته و از جواهرات ملکه انگلیس است در حقیقت نوعی لعل است. تراش های...

۰۸ اسفند ۱۳۹۴

کریزوبریل    Chrysoberyl

کریزوبریل Chrysoberyl

کریزوبریل    Chrysoberyl     سختی 8.5 وزن مخصوص 3.68-3.78 گروه اکسیدها بلوربندی ارتورومبیک    بهترین نوع این سنگ در روسیه یافت میشود...

۰۸ اسفند ۱۳۹۴

تاریخچه سنگ عقیق

تاریخچه سنگ عقیق

واژه عقیق از اسم رودخانه‌ای به نام آگات در شبه جزیره سیسیل مشتق شده است. احتملاً از بستر این رودخانه در ایام قدیم قلوه سنگ‌های عقیق به دست...

۱۵ بهمن ۱۳۹۴

اسفالریت    Sphalerite

اسفالریت Sphalerite

مواد معدنی      1-گروه سولفیدها 1-1-اسفالریت    Sphalerite سختی  4-3.5 وزن مخصوص 4.1-3.9 بلوربندی ایزومتریک از زرد قهوه ای تا سیاه...

۲۳ بهمن ۱۳۹۴

کالکوپیریت   Chalcopyrite

کالکوپیریت Chalcopyrite

مواد معدنی    1-گروه سولفیدها 1-2-کالکوپیریت   Chalcopyrite سختی  4-3.5 وزن مخصوص 4.1-4.3 بلوربندی ایزومتریک مثل پیریت است اما رنگ آن پررنگ...

۲۳ بهمن ۱۳۹۴

سینابار  Cinnabar

سینابار Cinnabar

مواد معدنی    1-گروه سولفیدها 1-3-سینابار  Cinnabar سختی  2-2.5 وزن مخصوص 8.2-8.0 بلوربندی هگزاگونال سنگ نرمی است با وزن مخصوص زیاد که از رنگ...

۲۳ بهمن ۱۳۹۴

گالن   Galena

گالن Galena

مواد معدنی    1-گروه سولفیدها 1-4-گالن   Galena سختی  2.75-2.5 وزن مخصوص 7.6 بلوربندی ایزومتریک بلورهایی سنگین درخشنده و چهارگوش میباشد.رنگ...

۲۳ بهمن ۱۳۹۴

یاقوت  Ruby

یاقوت Ruby

سنگهای گرانبها    گروه اکسیدها 1-1-یاقوت  Ruby سختی   9 وزن مخصوص 00/4 بلوربندی تریگونال یاقوت از انواع کروندوم است.بهترین نوع یاقوت...

۲۳ بهمن ۱۳۹۴

ما، در شبکه های اجتماعی